Ikonka provozní doba

Veřejné bruslení
Středa, 8. února
17:30 - 18:45

Sobota, 11. února
15:00 - 16:15

Neděle, 12. února
13:00 - 14:15

   Hokej pro příchozí   

13.2.2023 

13:30 - 15:00

20.2.2023 

13:30 - 15:00

Hokej pro příchozí


13.2.2023 

13:30 - 15:00

20.2.2023 

13:30 - 15:00

Městská karta

Odbavovací systém n-tree  

I .ČÁST PRODEJNÍ MÍSTA, VYBAVENÍ  

1. Prodejní místa  

  • Ski areál Peklák Česká Třebová, Pod Jelenicí 653 (dále “SKI”)  
  • Zimní stadion Česká Třebová, Skalka 2150 (dále “ZS”)  
  • Krytý plavecký bazén Česká Třebová, U teplárny 617 (dále “KPB”)  
  • Pokladna Výpravní budova ČD, Náměstí Jana Pernera 579 Česká Třebová (dále “ČD”)  

  
2. Medium  

  • čipové karty MIFARE  
  • jednorázové karty s BAR kódem  – SKI, KPB plastové provedení  
  • KPB, ZS, ČD papírové provedení  

3. Provozní doba  

Prodej produktů v systému n-tree je vázaný na provozní doby jednotlivých prodejních míst.  

Systém čipových a jednorázových karet není možné využívat v areálu Peklák v letní sezóně.  

II. ČÁST OBSLUHA SYSTÉMU

1. Obsluha prodejních míst 

Obsluha prodejních míst SKI, KPB, ZS zajišťuje společnost Eko Bi s.r.o. prostřednictvím řádně proškolených zaměstnanců společnosti. Obsluha prodejního místa ČD je zajištěna společností České dráhy, a.s..   

III. ČÁST VLASTNOSTI BODOVÉHO KONTA A POUŽITÝCH MEDIÍ 

1.Hodnota bodu – je stanovena na poměr 1,-Kč = 1 bod, hodnota bodu se mění v závislosti na zvolené hodnotě slevy jednotlivých produktů dle ceníků jednotlivých středisek  

2.Bodové konto– bodové konto je přímo spojeno s jednotlivým mediem.   


3. Platnost bodového konta 

Bodové konto je platné periodicky po dobu 2 let od data nákupu produktu. Platnost bodového konta se automaticky prodlužuje provedením nákupu bodů na dobu 2 let. Platnost bodového konta pro časové vstupy jednotlivých středisek se řídí ceníkem jednotlivých středisek, platnost tohoto časového pásma musí být vyznačena na prodaném médii (příkl. jednorázová karta nese vždy informaci o době platnosti od – do). Zákazník bere na vědomí, že body jsou vratné pouze v případě popsaném v „Část III. / odstavci č. 6“ této směrnice. Zákazník je při pořízení bodového konta, nebo změny výše bodového konta „dobití bodového konta“ upozorněn na 2letou platnost prostřednictvím pokladní ústně i písemně formou informace na zadní straně čipové karty. Tato informace bude distribuována na čipové karty zákazníka formou samolepky s následujícím textem: „Bodové konto je platné po dobu 2 let od data zakoupení, nebo dobití bodového konta. . Zákazník bere zakoupením na vědomí platnost směrnice v aktuálním znění.“ 

4. Doplňování bodového konta 

Bodové konto lze dobíjet body v každém okamžiku používání media. Doplnění bodového konta městské karty je možné na všech prodejních místech v provozní době jednotlivých středisek.
   

5. Identifikace medií / bodového konta 

Identifikace čipových karet, jednorázových karet a bodových kont je provedena formou zaregistrování jedinečného číselného kódu při prodeji bodové karty. Zákazník bere na vědomí, že v případě ztráty media, není možné obnovit přístup k bodovému kontu, toto lze provést pouze po předložení pokladního dokladu o koupi daného produktu, proto provozovatel doporučuje úschovu pokladního dokladu. Při ztrátě bodové karty, nebo jejího znehodnocení je možné, po předložení pokladního dokladu převedení konta na nové medium, za předpokladu zakoupení nové čipové karty. Ztracená čipová karta bude po převedení bodového konta na jiné medium zablokována. Provozovatel systému, společnost Eko Bi s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za náklady spojené se ztrátou media.  

6. Řešení bodů na bodovém kontě s ukončenou platností 

Náhradu bodů na bodovém kontu s ukončenou platností je možné provést v následujících případech. Zákazník je povinen se dostavit s neplatným médiem na kontaktní místo společnosti Eko Bi s.r.o. Provedení náhrady je možné provést pouze na pokladně Krytého plaveckého bazénu a pokladně Ski areálu Peklák v provozní době těchto zařízení.    

Pro uplatnění náhrady je rozhodující ukončená platnost bodového konta. Náhrada může být provedena nejdéle na bodovém kontu, kterému vypršela platnost v předchozím kalendářním roce zpětně od data návštěvy kontaktního místa zákazníkem (příklad: zákazník se dostaví na kontaktní místo 2. 11. 2013 ukončení platnosti bodového konta musí být nejdéle 1. 1. 2012). 

Zákazník je povinen předložit doklad totožnosti, který je potřebný pro vypsání pokladních dokladů. Pokladní provede operace k zjištění hodnoty bodového konta na kartě zákazníka. Zákazník si vybere nejbližší vyšší hodnotu bodového konta, které bude zákazníkovi nahráno na médium. Zákazník doplatí rozdíl mezi původním ukončeným bodovým kontem a nově nabitým bodovým kontem. Zákazník bere na vědomí, že převedením bodů na nové bodové konto se nelze nahlížet do historie původního bodového konta.   

Platnost bodového konta na jednorázových kartách (karta s čárovým kódem) nelze po ukončení platnosti dále nahrazovat, nebo prodlužovat. Platnost bodového konta je jasně vyznačena na těchto jednorázových kartách.   

Oprava bodových kont bude prováděna výhradně na pokladně Krytého plaveckého bazénu v době provozních hodin. 

IV. ČÁST CENÍKY, ZPŮSOBY PLATBY

1.Systém ceníků  

Společnost Eko Bi s.r.o. stanovuje systém ceníků v následující podobě:   

Ceník městské karty viz. Příloha č. 1, ceník je platný pro všechna střediska.   

Dále jsou stanoveny ceníky, pro jednotlivá střediska, jedná se především o řešení jednotlivých vstupů a specifických produktů jednotlivých středisek, které nejsou vázány na městskou kartu. Ceníky jsou k dispozici na jednotlivých střediscích. Změny všech ceníků je oprávněn provést pouze pověřený pracovník a musí být proveden centrálně pro všechna střediska a uživatele.   

Ceníky jsou závazné pro všechny uživatele systému.  

2. Systém bonusů 

Systém bonusů je řešen formou procentní slevy při prodeji jednotlivých produktů. (příklad: 100 b = 100,- Kč sleva 0% / 1000 b = 900,- Kč sleva 10%)  

Systém bonusů nesmí omezit možnost zákazníka doplnit bodové konto v každém okamžiku používání karty a možnost výběru nabízených produktů.  

3. Řešení DPH 

V případě, že zákazník využije bodové konto pro sportovní činnost, je stanovena výše DPH dle platné legislativy v nižší sazbě, v ostatních případech je výše DPH stanovena dle platné legislativy na vyšší sazbu, výše DPH se tedy řídí jednotlivými ceníky. Produkty prodané pro jednotlivá střediska, kdy je předem určeno použití produktu, se stanovuje odvod DPH v době nákupu produktu.   

Při zakoupení “Městské karty”, nebude zákazníkovi vydán daňový doklad!!! Daňový doklad nelze vystavit, z důvodu nemožnosti určení použití “Městské karty” a tím určení výše DPH.

4. Způsob platby 

Platby jsou přijímány zásadně v hotovosti, vyjma případů použití šeků k platbě.  Bezhotovostní platbu lze provést pouze na základě předběžné dohody s pověřeným pracovníkem a to pouze formou faktury za předpokladu dodržení čl. IV. 4. této směrnice. Faktura bude vystavena vždy pouze na konkrétní produkt jednotlivých ceníků a budou dodržena pravidla směrnice. Platby na pokladně ČD jsou přijímány výhradně v hotovosti.

5. Kumulace slev 

Systém „Městské karty“ je nastaven tak, aby nebylo možné kumulovat slevy. Je zakázáno používat platbu pomocí „Městská karta“ na artikly, kde je již nastavena zvýhodněná cena. Příklad: artikl „Bodová 500 b.“ – cena 480,- Kč sleva 10%; zde není možné uplatnit platbu pomocí systému „Městská karta“.    

V. ČÁST ČIPOVÉ KARTY PRO DOPRAVNÍ TERMINÁL

1. Městská karta Pro vjezd do dopravního terminálu je stanoven minimální limit 100 bodů na bodovém kontu této karty. V případě nižšího počtu bodů je nutné využít náhradního odbavovacího systému.  

2.  Parkovací karta   Jedná se o kartu, kterou lze použít pouze pro parkování v dopravním terminálu, sloužící pro dlouhodobé časové parkování. Karta je platná v časovém období, pro které je zaplacena.   

Zpracoval 
Zdeněk Řehák, jednatel    

V České Třebové dne 28. 4. 2017

Ceník bodů - MĚSTSKÁ KARTA

NÁZEV POLOŽKYBODYCENASLEVA
Bodová – 100 b100100,- Kč0 %
Bodová – 200 b200200,- Kč0 %
Bodová – 300 b300300,- Kč0 %
Bodová – 500 b500480,- Kč4%
Bodová – 1000 b1000900,- Kč10%
Bodová – 1500 b15001.300,- Kč13%
Bodová – 2000 b20001.600,- Kč20%
Bezdotyková čipová kartaprodej100,- Kč0%