Ikonka provozní doba

Veřejné bruslení

   Hokej pro příchozí   

Hokej pro příchozí


PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD KRYTÉHO ZIMNÍHO STADIONU NA SKALCE
V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách areálu krytého Zimního stadionu Na Skalce (dále jen ZS).

ZS tvoří zastřešená uměle chlazená ledová plocha, prostory určené pro bruslící veřejnost a její doprovod včetně sociálního zařízení, technologické prostory, zpevněné parkoviště a přístupová komunikace do prostor pro veřejnost.

ZS je majetkem Města Česká Třebová, provozovatelem ZS je Eko Bi, s.r.o., Semanínská 2050, Česká Třebová.

Tento provozní řád musí být dodržován všemi návštěvníky a nájemci.

ČLÁNEK 1.
Vstup do prostoru ZS

 1. Vstup do prostor ZS je možný jen v čase provozu a to pouze do prostor určených pro návštěvníky ZS.
 2. Provozní doba je zveřejněna  u vchodu do zařízení u pokladny, na příslušných programových plakátech, v médiích a na webových stránkách města Česká Třebová. Provozní doba bruslení bude stanovena v rozmezí 8:00– 21:00 hodin a v pátek a v sobotu v rozmezí 8:00– 22:00 hodin.
 3. Vstup na hrací plochu je dovolen na platnou vstupenku a nájemcům v jejich vyhrazeném čase. Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku u pokladny. Za ztracené vstupenky se náhrada neposkytuje. Při bruslení pro veřejnost začíná prodej vstupenek 15min před začátkem a končí 15min před jeho ukončením.
 4. Při akci organizované v ZS na základě pronájmu určuje provozovatel výši vstupného a  prodej vstupenek zabezpečuje nájemce ZS.
 5. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení a osobám, kterým je v souladu s návštěvním řádem vstup zakázán.
 6. Vstupem do prostoru ZS se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům  zaměstnanců tohoto zařízení.

ČLÁNEK 2.
Vyloučení ze vstupu do ZS

 1. Do prostoru ZS nebude vpuštěn návštěvník pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
 2. Z prostorů ZS bude vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele, nebo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu. V krajním případě může být požádána o zákrok Městská policie.

ČLÁNEK 3.
Provozní pokyny pro návštěvníky a nájemce

 1. Každý návštěvník a nájemce ZS je bezpodmínečně povinen dbát ustanovení tohoto řádu včetně pokynů zaměstnanců provozovatele, kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí. Tento řád sleduje dodržení pořádku a vytvoření společenského prostředí, sloužícího všem k oddechu, rekreaci a sportu.
 2. Doba pobytu začíná vstupem do ZS a končí jeho opuštěním.
 3. Na výzvu pověřeného pracovníka provozovatele o ukončení bruslení, musí všichni návštěvníci  ledovou plochu opustit.
 4. Návštěvníci své věci odkládají na vlastní nebezpečí. Za ztrátu odložených věcí nenese provozovatel zodpovědnost.
 5. Každý návštěvník a nájemce je povinen šetřit vodou a elektrickou energií.
 6. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně ve všech prostorech ZS, vyvarovat se uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
 7. Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením ZS. Jsou povinni  uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení ZS a majetku ostatních návštěvníků.
 8. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je určeno  označené místo v hale – operátorské pracoviště, kde poskytne vyškolený pracovník provozovatele první pomoc. V případě potřeby je nutné  přivolat rychlou lékařskou pomoc na č. 155.
 9. Návštěvníci jsou povinni každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit zaměstnanci provozovatele.
 10. Při bruslení veřejnosti je nutno na ploše jezdit ukázněně, přiměřenou rychlostí ve  stanoveném  směru jízdy a  neohrožovat ostatní  účastníky bruslení. Není dovoleno brát na ledovou plochu hokejové hole a pro zvýšení vlastní bezpečnosti se doporučuje  používat rukavice a dětem i ochrannou přilbu. Není dovoleno přejíždět bezdůvodně do vyznačeného prostoru pro bruslaře začátečníky.
 11. Provozovatel ZS nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním tohoto řádu.

ČLÁNEK 4.
V areálu ZS je zakázáno:

 1. Kouření.
 2. Vstupovat na ledovou plochu bez platné vstupenky.
 3. Vstupovat na ledovou plochu v obuvi. (neplatí pro obsluhu ZS )
 4. Vstupovat  do prostor, které nejsou určeny veřejnosti.
 5. Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví.
 6. Křičet, pískat, chovat se hlučně, hlasitě reprodukovat hudbu, používat elektrospotřebiče, které nejsou vedoucím ZS povoleny.
 7. V prostorách celého ZS  používat otevřeného ohně.
 8. Vodit do prostoru ZS zvířata.
 9. Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu.
 10. Koulování a házení sněhu.
 11. Donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, zbraně a  alkohol.
 12. Svévolně přemísťovat vnitřní zařízení, nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a ostat. zařízením.
 13. Konzumovat potraviny a alkohol na hrací ploše.
 14. Jízda na kole a motorových vozidel v hale, vnášení kol do prostor šaten.
 15. Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
 16. Vyžadovat od pracovníků provozovatele služby, které nejsou v souladu s provozním řádem.
 17. Odkládat odpady mimo místa k tomu určená.

ČLÁNEK 5.
Všeobecná ustanovení

 1. Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení ZS tak, aby se zabránilo poškozování či zneužití.
 2. Důležitá telefonní čísla:
První pomoc 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Hasiči 150
Správce ZS 731 449 814

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky, nájemce i zaměstnance ZS a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Česká Třebová, 28. února 2006